Inzet Credible Messengers in de forensische jeugdhulp

Jongeren van 14 t/m 23 jaar met ernstig antisociaal en delinquent gedrag hebben een sterke aantrekkingskracht tot de straat. Criminogene factoren die onderdeel zijn van de straatcultuur (zoals een pro-criminele houding, antisociale denkpatronen en een negatieve vriendengroep) zijn moeilijk om positief te beïnvloeden. Om deze aantrekkingskracht te doorbreken, is een samenwerking gestart tussen de Intensieve Forensische Aanpak (IFA) van Levvel en het Credible Messenger (CM) netwerk. De verwachting is dat de rolmodellen en ervaringsdeskundigen uit dit netwerk (aanvullend op IFA) jongeren kunnen verleiden om niet voor de straat te kiezen, maar voor het netwerk van CM. Dat netwerk kan nieuwe perspectieven bieden en een duurzame, positieve vervanging zijn van het vriendennetwerk. In dit onderzoek staat de samenwerking tussen IFA en CM centraal en wordt onderzocht wat nodig is voor een succesvolle samenwerking.

Het project

Het doel van het onderzoek is om de samenwerking tussen IFA en CM, succesfactoren en belemmerende factoren en randvoorwaarden in kaart te brengen. Daarbij gaat het om zowel inhoudelijke aspecten, zoals het soort begeleiding dat geboden wordt, als om organisatorische aspecten, met name de wijze waarop de twee organisaties succesvol samenwerken . Daarnaast willen we onderzoeken op welke manier de samenwerking van IFA en CM meerwaarde biedt aan het IFA-traject van de jongeren. Het project loopt van begin 2023 tot midden 2024.

Door achtergrondgegevens over de jongeren en hun trajecten (zoals leeftijd, voorgeschiedenis delict gedrag en onderwijsloopbaan) te inventariseren, brengen we in kaart voor welke jongeren uit de forensische doelgroep deze werkwijze geschikt is. Met Credible Messengers en IFA-coaches halen we iedere maand bevindingen op over de begeleiding die zij bieden, waar de samenwerking uit bestaat en hoe de CM de IFA-aanpak versterkt (en andersom). Ook onderzoeken we het matchingproces. Daarbij brengen we in kaart hoe jongeren aan een CM gekoppeld kunnen worden en welke factoren daarbij relevant zijn. Gedurende individuele interviews met IFA-coaches en Credible Messengers stellen we hier verdiepende vragen over. We houden ook interviews met de jongeren die begeleid worden. Van hen willen we weten: wat vinden zij van de begeleiding door IFA en de CM? Wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? En wat is belangrijk in het contact maken met elkaar?

Het gaat hierbij om participatief actieonderzoek, waarbij onderzoekers en praktijkprofessionals (IFA medewerkers en CM) nauw met elkaar samenwerken. Daarbij worden bevindingen uit de begeleidingstrajecten eens in de drie maanden met elkaar opgehaald en besproken. De inzichten worden op een rij gezet en met elkaar systematisch verkend: wat kunnen we ervan leren, welke aanvullingen op de inzichten komen uit bestaande wetenschappelijke kennis en wat impliceert dit voor het vervolg van het onderzoek in het algemeen en de casus in het bijzonder? De hieruit voortkomende acties worden meegenomen in het verdere onderzoek. Zo kunnen we gedurende het onderzoek de bevindingen valideren én het onderzoek bijsturen waar nodig.

Resultaten

Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over:

  • Hoe de effectiviteit van de IFA-aanpak bij de forensische doelgroep vergroot kan worden
  • Wat de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen forensische aanpakken en netwerken van rolmodellen / ervaringsdeskundigen is
  • Voor welke forensische doelgroep de samenwerking geschikt is
  • Wat randvoorwaarden voor samenwerking tussen IFA en CM zijn

De resultaten zullen worden opgeleverd in een onderzoekrapportage. Deze wordt onderdeel van een handreiking met overdraagbare kennis over werkzame en belemmerende factoren in de aanpak van de forensische samenwerking tussen de Credible Messengers en IFA-hulpverleners, onderbouwd met wetenschappelijke inzichten. De handreiking kan worden gebruikt door IFA, maar kan ook relevant zijn voor het opstarten of verbeteren van de samenwerking tussen een vergelijkbare ambulante forensische aanpak en een netwerk van rolmodellen en/of ervaringsdeskundigen.