StroomOP Monitor

Voor het continu verbeteren van de jeugdhulp in Nederland moet de kwaliteit van de data over de zorg verbeterd worden. Data is namelijk versnipperd, cijfers zijn moeilijk vergelijkbaar en het belevingsperspectief van jongeren en ouders ontbreekt. Het hebben van kwalitatieve data is essentieel om verbeterpunten te identificeren en daarmee de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren. De StroomOP Monitor is gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen op de speerpunten van het landelijke actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ (BGZJ1, 2019). Met zowel kwantitatieve gegevens over zorggebruik, het zorgproces en uitkomsten van zorg als kwalitatieve input over de beleving van zorg van jongeren, ouders en professionals, beoogt de StroomOP Monitor een instrument te zijn voor een lerend jeugdhulpstelsel.

Het project

Een lerende monitor

De monitor is gericht op het leveren van input over de ontwikkeling op de doelen van het actieplan. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, uitgangspunt is dat de monitor breed gedragen moet zijn. Om dit te bewerkstellingen is de monitor ontwikkeld voor en met jongeren/ervaringsdeskundigen, professionals en ouders. De monitor geeft met opgehaalde data (zowel kwantitatief als kwalitatief) constant inzicht in hoe het gaat in de hulpverlening aan jongeren en in hoeverre de doelen behaald worden. Het is belangrijk dat regelmatig input wordt verzameld bij de doelgroepen en deze informatie ook snel kan worden teruggekoppeld om daadwerkelijk interactie in het veld te creëren. Daarom is de monitor digitaal en wordt de monitor uiteindelijk vormgegeven in een applicatie, waarin de verschillende informatiebronnen samenkomen. De monitor zal bestaan uit een app en een dashboard. De applicatie wordt ontwikkeld voor een grootschalig panel bestaande uit (ex)cliënten, ouders en professionals. Op het dashboard zal geïntegreerde data op landelijk niveau worden weergegeven.

Perspectief van jongeren, ouders en professionals: het StroomOP panel

Omdat het perspectief van jongeren, ouders en professionals essentieel is voor het volgen, begrijpen en verbeteren van de jeugdhulp, is een panel van in totaal 500 jongeren, ouders en professionals opgezet. De panelleden ontvangen meerdere keren per jaar enquêtes over de speerpunten in het actieplan. Bijvoorbeeld over hun mening en ervaring met gedwongen afzonderen en individueel maatwerk. In de StroomOP app krijgen de panelleden de enquêtes en terugkoppeling over de uitkomsten van de enquêtes.

Samenbrengen van kennis en informatie: het StroomOP Dashboard

Naast de input van de panelleden worden er voor de StroomOP monitor data verzameld bij aanbieders van jeugdhulp. Ook wordt data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Toeleidingssysteem van de jeugdzorg (TLS) gebruikt. De verschillende typen data komen samen in het StroomOP dashboard, waar de gegevens op een zo overzichtelijk mogelijke wijze worden gepresenteerd.

Duiding van de data

Centraal staat dat de StroomOP Monitor een middel is in een lerend jeugdhulpstelsel en zeker geen ‘afrekeninstrument’. Cijfers staan nooit op zich en worden altijd voorzien van duiding, een verhaal en betekenis. Een expertraad bestaande uit ouder- en jongeren vertegenwoordigers, professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers verzorgt deze duiding.

Borging en doorontwikkeling

De ambitie van de StroomOP Monitor is toewerken naar een landelijke data-infrastructuur voor jeugd die dienend is aan een lerend jeugdhulpstelsel. Daartoe wordt samengewerkt met diverse organisaties zoals 113, Supranet GGZ, DREAMS, Kenniscentrum KJP en VNG. De komende jaren wil de StroomOP Monitor zich verder ontwikkelen en verbreden naar de gehele keten van jeugdhulp.