Inschatten vermoedelijke verblijfsduur

Jaarlijks komen er ongeveer 500 jongeren in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind binnen. Omdat bij binnenkomst meestal niet duidelijk is of een jongere kort of langer zal verblijven, wordt nauwelijks onderscheid gemaakt in het aanbod voor jongeren. De toeleiding naar school en behandeling loopt in principe voor elke jongere hetzelfde. Voor een zinvol verblijf en een succesvolle terugkeer in de samenleving zou het echter efficiënter zijn als er zo snel mogelijk al een passend aanbod gemaakt kan worden. Het doel van dit project is daarom te onderzoeken of het mogelijk is om een betrouwbare inschatting te maken van de verblijfsduur van jongeren die de JJI instromen.

Het project

Dit project bestaat uit verschillende fases:

Fase 1: Identificeren van mogelijk relevante variabelen voor het voorspellen van verblijfsduur aan de hand van literatuuronderzoek en kennis en ervaring uit de praktijk (JJI en ketenpartners).

Fase 2: Samen met medewerkers van de JJI bepalen hoe de geïdentificeerde variabelen in kaart gebracht kunnen worden en welke werkwijze wenselijk, passend en haalbaar is om dit te doen.

Fase 3: De werkwijze die ontstaan is vanuit fase 2 (een scoring toekennen aan verschillende variabelen) toepassen op dossiers van jongeren die de JJI reeds verlaten hebben en op basis hiervan een inschatting vermoedelijke verblijfsduur maken. Vervolgens analyseren in hoeverre deze inschatting overeenkomt met de daadwerkelijke verblijfsduur.

Fase 4: Met de medewerkers van de JJI wordt besproken of de resultaten aanleiding geven tot toetsing van de werkwijze in de praktijk en hoe deze werkwijze in de huidige werkprocessen geïmplementeerd zouden kunnen worden. Wanneer de resultaten aanleiding geven tot toetsing in de praktijk wordt overgegaan tot fase 5. Zo niet, dan wordt het project afgerond.

Fase 5: Medewerkers van Teylingereind nemen de werkwijze in gebruik en maken op basis daarvan een inschatting vermoedelijke verblijfsduur bij jongeren die instromen in de JJI.

Fase 6: Om te evalueren of de inschatting door de medewerkers overeenkomt met de daadwerkelijke verblijfsduur, wordt gedurende een periode van 3 maanden de daadwerkelijke verblijfsduur geregistreerd.

Fase 7: Analyse van de inschatting van de vermoedelijke verblijfsduur door de medewerkers van de JJI ten opzichte van de daadwerkelijke verblijfsduur. Daarmee kan bepaald kan in hoeverre de werkwijze in de praktijk een bijdrage levert aan het inschatten van de verblijfsduur en zodoende aan het maken van een aanbod op maat.

Indien overgegaan wordt tot fase 5 wordt verwacht dat de onderzoeksresultaten in januari 2023 opgeleverd worden.

Resultaten

Na fase 4 bleek dat er een aantal variabelen zijn die een significante bijdrage leveren aan het inschatten van de verblijfsduur van jongeren. Op basis hiervan is een lijst samengesteld welke een leidraad vormt voor het maken van een inschatting van de verblijfsduur van jongeren in de JJI. Daarnaast is naar voren gekomen dat het in kaart brengen van variabelen soms bemoeilijkt wordt vanwege onvoldoende informatie. In het vervolg van het project kan onderzocht worden hoe extra informatie verkregen kan worden, ten einde de inschatting te optimaliseren.